Úvodné ustanovenia

Obchodné podmienky sú zmluvnými ustanoveniami, ktoré upravujú a vymedzujú práva a povinnosti zmluvných strán a to kupujúceho (spotrebiteľa) ďalej len “kupujúci” a predávajúceho (dodávateľa) ďalej len “predávajúci”.

Právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami prevádzkovateľa BEST-K Service  s. r. o., sa riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v platnom znení, resp. zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení, v závislosti od toho, či je kupujúcim fyzická alebo právnická osoba.

Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka kupujúcim. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho (doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu) sa stáva kúpna zmluva uzatvorenou. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky bez výhrad súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Všetky prijaté objednávky považuje predávajúci za záväzné.

Predávajúci je povinný doručiť kupujúcemu objednaný tovar podľa dodacích podmienok, pričom garantuje dodanie správneho tovaru.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru, nedodanie tovaru kupujúcemu vinou doručovateľskej spoločnosti alebo uvedením nesprávnej adresy dodania tovaru kupujúcim.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je 1) Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica, 2) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica.

Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú vrátane DPH a sú konečné. Súčasťou dodávky je ako daňový doklad faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list aj ako záručný list. Všetky ceny spolu s akčnými cenami platia do odvolania alebo vypredania zásob. Pokiaľ máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste objednávali bez ohľadu na zmeny – tj kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v potvrdení objednávky.

Objednávka

Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu na základe platnej elektronickej objednávky a bližšej špecifikácie. Podmienkou platnosti takejto objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí – pre Vás to znamená vyplnenie všetkých políčok v objednávkovom formulári označených predávajúcim ako povinné.

V okamihu uskutočnenia nákupu od nás obdržíte e-mail potvrdzujúci prijatie Vašej objednávky a bude obsahovať Vami nakúpený tovar spolu s kúpnou cenou nákupu. Táto cena je konečná a zahŕňa náklady spojené s doručením objednaného tovaru (poštovné, balné).

Predávajúci sa zaväzuje vybaviť všetky platné objednávky. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky, a to vhodným spôsobom – e-mailom alebo telefonicky. K overeniu objednávky dochádza spravidla pri objednávke väčšieho rozsahu.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (tieto údaje budú použité výlučne pre potreby vybavenia objednávky v tomto internetovom obchode a nebudú poskytnuté tretím osobám a subjektom).

Kupujúci (v prípade ak je fyzická osoba) oznámi predávajúcemu nasledovné údaje: meno, priezvisko, adresu pre doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu, e-mailovú adresu.

Kupujúci (v prípade ak je právnická osoba alebo podnikateľ) oznámi predávajúcemu nasledovné údaje: obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia kúpnej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom).

Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) aj bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailová adresa kupujúceho.

Svoj súhlas so spracovaním údajov na marketingové účely môže kupujúci kedykoľvek odvolať napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím osobám a subjektom.

Dodacie podmienky

Po záväznom potvrdení objednávky sa snažíme vyexpedovať  objednaný tovar v čo najkratšom čase. Priemerná doba doručenia je 2 – 5 pracovných dní. V prípade, ak objednaný tovar nebude na sklade, či už z dôvodu dočasného vypredania, resp. iných príčin a očakávaná doba doručenia tovaru bude dlhšia ako 5 pracovných dní, predávajúci sa zaväzuje kupujúceho o tejto skutočnosti informovať a dohodne sa s ním na ďalšom postupe.

Objednaný tovar doručujeme kuriérom prepravnej spoločnosti a to v závislosti od spôsobu platby kúpnej ceny kupujúcim za objednaný tovar nasledovne.

Cena dopravy je jednotná bez ohľadu na hodnotu objednávky, počet objednaných kusov a spôsob dopravy a činí v SR 3,90 EUR.

Tovar bude doručený na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke. O odoslaní tovaru a približnom termíne jeho doručenia je zákazník oboznámený SMS-správou, telefonicky alebo e-mailom a na želanie od nás obdržíte aj podacie číslo zásielky.

Pri doručení tovaru kuriérom prepravnej spoločnosti je doba doručenia zásielky najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa expedovania tovaru zo skladu. Kuriér sa s Vami pred doručením telefonicky skontaktuje. V prípade, že vás kuriér nezastihne na uvedenej adrese, bude Vás kontaktovať na uvedenom telefónnom čísle a vzájomne si dohodnete doručenie zásielky.

V prípade, že objednávka obsahuje viac kusov, druhov tovaru a nie všetky sú na sklade, objednávku vybavujeme po častiach, pričom okamžite posielame tovar, ktorý na sklade je a ostatný, podľa doplnenia skladu, zasielame neskôr. O tejto skutočnosti Vás budeme informovať. V takomto prípade neplatíte nič navyše. Doručenie zvyšného tovaru je zdarma. Cenu za dopravu platíte len jedenkrát.

Za doručenie tovaru sa považuje jeho prevzatie. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť kúpnu cenu, ktorá mu bola oznámená. Pri odmietnutí prevzatia objednaného tovaru sa kupujúci zaväzuje dodávateľovi zaplatiť pokutu vo výške 6,60 EUR + DPH (náklady na dopravu) do 7 kalendárnych dní na jeho účet vedený v Tatra banka, a.s. SK6211000000002947022930.

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených vadách. Predávajúci nezodpovedá za vady (poškodenie) spôsobené doručovateľskou spoločnosťou. Ak je zásielka (balíček) poškodená, je potrebné uplatniť reklamáciu priamo u kuriéra doručovateľskej spoločnosti, ktorý Vám zásielku doručil.

Platobné podmienky

Kupujúci si môže vybrať úhradu kúpnej ceny tovaru z nasledovných spôsobov:

 • Dobierka – peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru kuriérovi prepravnej spoločnosti.
 • Bankový prevod – za tovar zaplatíte vopred na bankový účet:
 1. Tatra banka, a.s., IBAN: SK6211000000002947022930

Ako variabilný symbol použijete 10-miestne číslo z čísla objednávky. Po obdržaní platby bude tovar nachádzajúci sa na sklade vyexpedovaný a zaslaný na adresu dodania uvedenú v objednávkovom formulári najneskôr nasledujúci pracovný deň.

 • Platobné karty – ak si vyberiete tento spôsob platby budete po vytvorení objednávky presmerovaný na bezpečnostnú platobnú bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite. V takomto prípade bude tovar nachádzajúci sa na sklade vyexpedovaný a zaslaný na adresu dodania uvedenú v objednávkovom formulári najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Formu platby za tovar si vyberiete počas kompletizovania objednávky.

Informáciu o odoslaní a termíne obdržania zásielky Vám zašleme e-mailom v okamihu jej odoslania a na želanie od nás obdržíte aj podacie číslo zásielky.

Kúpna cena tovaru je splatná ihneď, ak sa jedná o dobierku, tak pri prevzatí tovaru v odbernom mieste, resp. kuriérovi prepravnej spoločnosti.

Zľavy, Akcie

Zľavy môžu byť poskytované pri rôznych predajných alebo podporných akciách, pričom zľavy na akciový tovar platia len do vypredania zásob. Ak takýto prípad nastane ešte pred skončením akcie, predávajúci si vyhradzuje právo na skoršie ukončenie akcie, o čom bude kupujúceho v prípade objednania takéhoto tovaru informovať. Rôzne typy zliav sa nedajú kombinovať, pokiaľ predávajúci neurčí inak.

Stornovanie objednávok

Svoju objednávku môže kupujúci stornovať kedykoľvek pred odoslaním tovaru alebo do 14 dní po prevzatí.

Stornovanie kupujúci oznámi predávajúcemu e-mailom prostredníctvom sekcie kontakt v časti “Napíšte nám”.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení.

Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku v prípade, ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti.

O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené najneskôr do 14 pracovných dní rovnakým spôsobom, ako bola uskutočnená platba.

Odstúpenie od zmluvy

Zákazník – kupujúci má možnosť odstúpenia od zmluvy na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (napríklad potraviny, pri ktorých je uvedená lehota na spotrebu ako „spotrebujte do“),
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napríklad potraviny, ktorých obal spotrebiteľ otvoril alebo narušil alebo kozmetické výrobky, ktorých obal bol spotrebiteľom otvorený),
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.www.mhsr.sk.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy odoslaním vyplneného formulára.

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu platbu, ktorú od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, bez nákladov na dopravu. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť v pôvodnom obale, nepoužitý a nepoškodený. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.

Záruky a reklamácie

Spoločnosť BEST-K Service, s.r.o. poskytuje záručnú dobu 24 mesiacov na všetok ňou predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, v súlade s platnými právnymi predpismi. Záruka na tovar je teda rovnaká, ako keby ste nakupovali v bežnej predajni.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov, predávajúci môže reklamáciu vybaviť spôsobom odôvodnené zamietnutie iba na základe výsledku odborného posúdenia. Náklady na odborné posúdenie, ako aj všetky náklady súvisiace s odborným posúdením znáša počas prvých 12 mesiacov od kúpy výrobku vždy predávajúci, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia a ich úhradu nemožno od spotrebiteľa vyžadovať. Ak je reklamácia uplatnená po uplynutí 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci ju môže vybaviť spôsobom odôvodnené zamietnutie aj bez odborného posúdenia. V tomto prípade je však osoba, ktorá reklamáciu vybavila (predávajúci, ním poverený zamestnanec alebo určená osoba), povinná poskytnúť spotrebiteľovi informáciu o tom, kam môže výrobok poslať na odborné posúdenie. Odborné posúdenie môže vypracovať znalec, autorizovaná, notifikovaná alebo akreditovaná osoba, alebo určená osoba.

Všetky reklamácie sa zaväzujeme vybaviť do 30 dní od prijatia reklamácie, resp. doručenia reklamovaného tovaru do sídla našej spoločnosti. Pokiaľ k vybaveniu reklamácie bude potrebné stanovisko dodávateľa, o ďalšom postupe vybavenia reklamácie bude kupujúci ihneď informovaný.

Podmienky reklamácie, alebo čo musí obsahovať reklamácia.

 • Informovať predávajúceho, že chcete podať reklamáciu a to:
 • telefonicky na t.č.: 0903 509 619
 • e-mailom na : info@bestk.sk
 • písomne na adresu: BEST-K Service, s.r.o., Nad plážou 29, 974 01 Banská Bystrica
 • odoslať reklamovaný tovar spolu s dokladom o zaplatení, teda dokladom o kúpe (doklad o zaplatení dobierky, faktúra, …..) a krátkym popisom vady tovaru. Fotokópiu dokladu akceptujeme iba v prípade, že obsahuje viacero výrobkov okrem reklamovaného výrobku.

POZOR: Aby sme Vás mohli priebežne informovať o priebehu reklamácie, nezabudnite uviesť kontaktné údaje ako e-mail a telefónne číslo, na ktorom Vás zastihneme.

V prípade oprávnenej reklamácie (uznania reklamácie) bude spôsob jej vybavenia nasledovný:

ak sa jedná o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni riadnemu užívaniu zakúpeného výrobku, kupujúci má nárok na výmenu vadného tovaru za bezchybný. Pokiaľ to nebude možné, predávajúci sa dohodne s kupujúcim na odobratí iného tovaru z jeho ponuky, alebo predávajúci vráti peniaze za reklamovaný tovar prevodom na účet kupujúceho – kupujúci je povinný oznámiť písomne, resp. e-mailom potrebné údaje o účte, ktoré sú potrebné k uskutočneniu prevodu peňazí.

ak sa jedná o neodstrániteľnú vadu, ktorá nebráni riadnemu užívaniu výrobku, predávajúci poskytne kupujúcemu primeranú zľavu z ceny

ak sa jedná o odstrániteľnú vadu, kupujúci má nárok na jej bezplatné odstránenie, resp. výmenu tovaru za bezchybný. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci má právo rozhodnúť sa na spôsobe vybavenia takejto reklamácie t.j. či odstráni závadu, alebo vymení tovar.

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym užívaním tovaru. Rovnako sa záruka nevzťahuje a predávajúci nezodpovedá za prípadné poškodenie tovaru počas prepravy. Zásielku (balíček) s reklamovaným tovarom odporúčame poistiť a zaslať doporučene, nakoľko predávajúci za prípadnú stratu zásielky nezodpovedá. Pomôže Vám to získať informáciu, kde sa zásielka nachádza, pretože nevieme posúdiť reklamáciu niečoho, čo neobdržíme.

Predávajúci neakceptuje vrátenie tovaru formou dobierky! Pokiaľ sa rozhodnete pre vrátenie tovaru v uvedenej lehote (určujúci je dátum na zásielke potvrdený poštou), odoslaný tovar musí byť kompletný, nepoškodený a bez známok použitia. V opačnom prípade nemôžeme akceptovať vrátenie tovaru. Peniaze Vám budú zaslané prevodom na Váš účet.

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@bestk.sk) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.